Inloggen

Taal

Het leren van de Nederlandse taal is voor alle kinderen belangrijk. We besteden aandacht aan zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik. In onze taalmethode worden de volgende deelvaardigheden aangeboden: spelling, woordenschat, stellen, taalbegrip, grammatica, taalbeschouwing, creatief taalgebruik.

Lezen -technisch en begrijpend-

Het leren lezen begint als een heel technische vaardigheid. Je moet alle letters en klanken leren kennen. Daarbij komt dat je ook de inhoud van teksten leert begrijpen. Hierbij vinden we het belangrijk dat de kinderen ervaren dat lezen erg leuk is om te doen.

Schrijven

Kinderen leren vlot en leesbaar schrijven op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van motoriek en schrijfonderwijs. Aan het eind van de basisschool leidt dit tot een persoonlijk handschrift. Onze methode is speels; naast een veelheid aan motorische en creatieve opdrachten mogen kinderen ook zelf schrijfoefeningen ontwerpen.

Rekenen

Het rekenonderwijs wordt gekenmerkt door begripsvorming, ordenen, hoeveelheidbegrippen ontwikkelen en inzicht verkrijgen in de inhoud van getallen. Door handelend bezig te zijn komen kinderen uiteindelijk tot abstractie en leren zij oplossingsstrategieën hanteren voor verschillende rekenproblemen. We vinden het belangrijk om kinderen goed te leren rekenen en dit ook te leren toepassen in dagelijkse situaties.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een kind ontwikkelt zich natuurlijk ook op emotioneel en sociaal gebied. Dan denken we bijvoorbeeld aan: welbevinden, zelfvertrouwen, je geaccepteerd en gewaardeerd voelen, veiligheid, contact kunnen maken met anderen, vriendschappen kunnen opbouwen, plezier kunnen hebben met anderen, samen vieren.

We besteden hier enerzijds aandacht aan in de praktijk van alle dag: In de manier waarop we met elkaar omgaan, in de aandacht voor alle kinderen en in de keuze en planning van activiteiten. Anderzijds geven we specifieke lessen aan de kinderen met behulp van de methode waarin telkens onderwerpen in de groep worden besproken en verwerkt.

Engels

Engels is een wereldtaal die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Ook in Nederland komen jonge kinderen elke dag met Engels in aanraking. Bijvoorbeeld via tv of muziek, maar ook via games die ze met kinderen uit andere landen spelen. Omdat jonge kinderen gemakkelijk een andere taal leren, hebben wij er op De Klipper voor gekozen om zo vroeg mogelijk met het leren van Engels te beginnen.

Op De Klipper wordt er door een (vak)leerkracht Engels gegeven in de groepen 1 t/m groep 8.

In de kleuterklassen gebruiken wij de methode Cookie and Friends. Met Cookie the cat, Denzel the duck en Lulu the kangaroo krijgen de kinderen op speelse wijze Engels.  In de groepen 3 en 4 werken wij met de thema’s van My Name is Tom. Vanaf groep 5 t/m groep 8, krijgen de leerlingen les met de interactieve lesmethode Our Discovery Island. Ieder leerjaar gaan we naar een ander eiland waarin naast luisteren en spreken nu ook de andere vaardigheden lezen en schrijven aan bod komen. Na een aantal hoofdstukken krijgen de leerlingen de inloggegevens voor het Our Discovery Island online game en kunnen zij hun Engelse taalvaardigheid toepassen.

Wereldoriëntatie - Blink -

In de onderbouw wordt binnen wereldoriëntatie voornamelijk gewerkt met thema’s uit de leefwereld van kinderen zoals je eigen huis, de omgeving, huisdieren, de jaargetijden en natuurlijk de thema’s waar ze zelf mee komen. In de groepen 3 t/m 8 gaan we aan de slag met methodes die volledig digitaal via het digibord en tablets door de leerkracht worden aangeboden aan de kinderen. Er is dus geen sprake meer van leerboeken voor deze vakken. De methode wordt voortdurend actueel gehouden door de uitgever. De organisatievorm die we hiervoor hebben gekozen, is thematisch. Kinderen werken gedurende een aantal weken een geheel blok van geschiedenis door, daarna aan een blok aardrijkskunde en vervolgens aan een blok natuur en techniek. Dit maakt dat de leerstof meer een geheel vormt en het aanbod voor de kinderen niet steeds van de hak op de tak springt.

Biologie – Binnenstebuiten

Hierbij komen onderwerpen als natuur, mensen, planten en dieren, maar ook materialen en natuurverschijnselen aan de orde, vanuit diverse invalshoeken.

Aardrijkskunde - Grenzeloos

Vanuit de directe belevingswereld, leren de kinderen de wereld verder verkennen via Nederland, Europa, naar uiteindelijk de verschillende werelddelen. Ze leren over ruimtelijke inrichting en natuurlijke processen. Ze kunnen omgaan met kaart en atlas en ontwikkelen topografische kennis.

Geschiedenis – Eigentijds

Door het ontwikkelen van tijdsbesef leren de kinderen relaties te leggen tussen het heden en het verleden. De kinderen leren de geschiedenis goed in beeld te krijgen, gegevens te ordenen en op te zoeken, het gebruiken van historisch materiaal enzovoorts.

Bewegingsonderwijs

Binnen het bewegingsonderwijs ligt de nadruk op de motorische vaardigheden en plezier in bewegen. Tevens maken de kinderen kennis met allerlei spelvormen en hebben we aandacht voor sportief met elkaar omgaan.

Voor de groepen 1/2 hebben we twee speellokalen op de beide locaties van de school: één voor spellessen en één voor klimmen en klauteren. De kleuters gymmen met hun eigen leerkracht. De andere groepen krijgen les van een vakleerkracht. Twee keer per week gaan de groepen 3 t/m 8 van de locatie Oudelandselaan naar de Oostmeerhal. De leerlingen van de locatie Gouden Uillaan krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal direct naast het schoolgebouw.

Voor beide locaties zorgt meester Ferdie voor de gymlessen. Elke week krijgen de kinderen verschillende soorten sporten en spelletjes aangeboden. 

 

Handvaardigheid en tekenen

De kinderen leren verschillende technieken toepassen en maken kennis met de verschillende materialen. Ze leren aandacht te besteden aan de vormgeving van hun werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Naast de techniek gaat het natuurlijk ook om eigen fantasie.

Naast de lessen in de groep hebben we 4 keer per jaar een creamiddag. De kinderen kunnen dan uit diverse activiteiten kiezen en gaan daarmee in groepen met kinderen van verschillende leeftijden aan de slag.

Muziek

Hier gaat het om samen zingen, ritmisch klappen, bewegen, geluid maken met instrumenten. De lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht. We hebben de beschikking over ZangExpress, een online website met een grote bron aan liedjes en zangoefeningen. Ook thuis kunnen de kinderen, als ze dat leuk vinden, inloggen op deze site en lekker zingen. Voor u als ouder is het wellicht leuk om eens te kijken met welke liedjes de kinderen bezig zijn. De inlogcode kunnen de kinderen krijgen via de groepsleerkracht.

Verkeer

Het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer als voetganger en/of fietser, is voor kinderen belangrijk. Daarbij zijn regels, opmerkzaamheid, gewoontevorming en inzicht heel belangrijk. In groep 7 wordt bij de kinderen een theoretisch en een praktisch (fiets-) examen afgenomen.

Onderwijsaanbod