Inloggen

Medezeggenschap

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het bestuur en-/-of de directie dient soms advies te vragen aan de MR -adviesrecht- en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat -instemmingsrecht-.

Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

De directie van de school heeft een adviserende rol binnen de MR en is ook bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen zijn te lezen op de website. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld. Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden als er plaatsen beschikbaar komen.

Roel Ebus
Roel Ebus
Oudergeleding (voorzitter)
Sonja van der Kemp
Oudergeleding
Patrick Menegatto
Oudergeleding
Michel Albert
Michel Albert
Oudergeleding
Maarten van Geldorp
Personeelsgeleding
Melissa Pronk
Melissa Pronk
Personeelsgeleding
Wanda Knaapen
Wanda Knaapen
Peroneelsgeleding
Ferry Vollebregt
Ferry Vollebregt
Personeelsgeleding
New image